Vivianne Omsorg AB logga

Integritetspolicy

Vivianne Omsorg AB policy avseende integritet och lagring av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av persondata.
I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla.

 • Allmänt

Vivianne Omsorg AB är ett bolag som bedriver hemtjänst enligt biståndsbeslut och med huvudkontoret på Kvarnplan 2, 177 64  Järfälla. Vivianne Omsorg AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med
dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hos Vivianne Omsorg AB tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
• vi värnar om din intigritet angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
• vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
• vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
• vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och eventuellt delar dina personuppgifter till tredje part.

 • Laglig grund

Vivianne Omsorg AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. När det är nödvändigt behandlar vi dina personuppgifter för att fullfölja avtal med dig, och när vi har ett annat och legitimt intresse att behandla dina personuppgifter. Vi kommer att inhämta ditt damtycke innan vi påbörjar behandlingen av dina personuppgifter, som enligt lagstiftningen kräver ditt samtycke.

 • Personuppgiftsansvarig

Vivianne Omsorg AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vivianne Omsorg AB är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi eventuellt låter lagra hos tredje part s.k. Personuppgiftsbiträden.

 • Vilken information samlar Vivianne Omsorg AB in om dig?

För att fullgöra vår skyldighet till dig som anställd kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:
• ditt namn
• ditt personnummer
• din e-postadress
• din postadress
• ditt telefonnummer
• dina kontaktuppgifter
• dina bankuppgifter (clearing och kontonummer)
• uppgifter som krävs av Skatteverket och Aktiebolagslagen

 • När samlar Vivianne Omsorg AB in din information?

Vivianne Omsorg AB samlar in dina personuppgifter när du anställs hos oss oavsett anställningsform. Vi samlar även in uppgifter när du exempelvis fyller i olika typer av verksamhetens enkäter, lämnar in förbättringsförslag, vid rehabutredningar, utredning vid misstanke om stöld, utredning vid brott mot tystnadsplikten, Lex Sarah anmälan och utvecklingssamtal.

 • Hur använder Vivianne Omsorg AB din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:
• vid anställning
• hantera löner
• skyddsronder
• personalenkäter
• skicka information
• utvecklingssamtal
• arbetsgivarintyg
• referenstagning
• begärda läkarintyg

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet
med behandlingen. All insamling av personuppgifter baseras på avtal för samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund, för att fullgöra ditt avtal med oss. Detta innebär att all information som vi behandlar är kopplad till din anställning hos Vivianne Omsorg AB.

Om det är nödvändigt kan vissa av dina personuppgifter överföras till vår tjänsteleverantör för larm och nattillsyn, Attendo AB. Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Vivianne Omsorg AB kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår verksamhet.

Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.

 1. Vad gäller rättelse av dina personuppgifter så kommer vi att på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 2. Vad gäller radering av dina personuppgifter, så innebär detta att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftlig ansökan erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna eventuellt har lämnats eller ska lämnas ut.

 • Information

Denna information om personuppgiftsbehandling finns tillgänglig i Vivianne Omsorg AB rutinpärm, samt lämnas vid anställning.

 • Klagomål

Om du vill lämna ett klagomål till Vivianne Omsorg AB angående hur dina personuppgifter har behandlats kan du kontakta verksamhetschef Madeleine Salvi 070-095 92 88.

Du har även rätt att lämna eventuella klagomål vad avser behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 • Kontakta oss

Du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Du når oss på info@vivianneomsorg.se eller genom att ringa 08-580 355 20, eller kontakta verksamhetschef Madeleine Salvi 070-095 92 88.

Vår webbplats som omfattas av denna integritetspolicy är https://www.vivianneomsorg.se